گزارشگری مسؤلیت

گزارشگری مسؤلیت ، حسابداری سنجش مسؤلیت برنامه ای است که در برگیرنده تمامی سطوح مدیریت عملیاتی بوده که واحد های حسابداری، هزینه یابی بودجه، اطلاعات فنی و تکنیکی لازم را به شکل گزارشات روزانه، هفتگی یا ماهانه در اختیار سطوح مزبور قرار می دهد. گزارشگری مسؤلیت شامل مرحله گزارشگری حسابداری سنجش مسؤلیت می باشد.

در حقیقت " اطلاعات حسابداری سنجش مسؤلیت " و " گزارشگری سنجش مسؤلیت " عموما مترداف یک دیگرند، به گونه ای که در مفهوم حسابداری، گزارشگری نیز مستتر است و بالعکس. گزارشگری سطوح مختلف مدیریت را می توان به گزارشگری ایفای مسؤلیت و گزارشگری اطلاعات آگاهی بخش، تقسیم نمود.

تمرکز زدایی و حسابداری سنجش مسؤلیت


تمرکز زدایی در مقابل تمرکز گرایی، در ادبیات مدیریت و سازمان معرفی شده است. تمرکز زدایی با افزایش اختیار و به تبع آن افزایش مسؤلیت و در مقابل تمرکز گرایی با کاهش اختیار و به تبع آن کاهش مسؤلیت همراه شده است. افزایش اختیار، لازمه اش، پاسخگویی بیشتر است. بنابراین ضرورت بهره گیری از روش ها و نظام های سنجش مسؤلیت در نظام اداری غیر متمرکز افزایش می یابد.

مبانی گزارشات ایفای مسؤلیت


گزارش های ایفای مسؤلیت دارای ویژگی ها و کیفیت بنیادین زیر می باشد :
_ اینگونه گزارشات باید هماهنگ با نمودار سازمانی ارائه گردد، بدین معنی که گزارشات خطا به فردی نوشته شود که در رابطه با مفاد گزارش مسؤلیت مستقیم داشته و قادر به کنترل هزینه ها، در محدوده اختیارات تعیین شده باشد. مدیران دوایر باید برای استفاده از نتایج سیستم گزارش از آموزش لازم برخوردار باشند.
_ گزارشات باید به موقع ارائه شود. ارائه به موقع گزارشات مستلزم نگهداری مدارک هزینه به گونه ای است که اطلاعات مورد نیاز همواره قابل دسترسی باشد.
_ گزارشات باید به طور منظم ارائه گردد. تهیه و ارائه منظم و به موقع گزارش تا حد زیادی به تسهیلات اداری سیستم اطلاعات بستگی دارد.

نتیجه گیری :


حسابداری سنجش مسؤلیت برنامه ای است که در برگیرنده تمامی سطوح مدیریت عملیاتی بوده که واحد های حسابداری، هزینه یابی بودجه، اطلاعات فنی و تکنیکی لازم را به شکل گزارشات روزانه، هفتگی یا ماهانه در اختیار سطوح مزبور قرار می دهد. گزارشگری مسؤلیت شامل مرحله گزارشگری حسابداری سنجش مسؤلیت می باشد.