نکاتی درباره حسابداری پیمانکاری

نکاتی درباره حسابداری پیمانکاری ، یکی از مشکلات اصلی که در حسابداری پیمانکاری وجود دارد، عدم آشنایی با مسائل بیمه و مالیات می باشد، در طی اجرای پیمان، پیش دریافت از صورت وضعیت هایی که شخص پیمانکار، به کارفرما ارسال می دارد، کم می شود و متناسب با آن باعث آزاد شدن ضمانت نامه های مربوطه می شود.

در نهایت سپده های نقدی به فرد پیمانکار عودت داده می شود. در ضمن امکان دارد موسسات بانکی در قبال سپرده نقدی میزانی از سود را دریافت نمایند که نباید جز درآمد پیمان به شمار رود.


چگونگی تهیه صورت وضعیت


ماهانه صورت وضعیت ها تهیه شده و با تایید مهندس مشاور، به کارفرما ارسال می شود. تمامی کارهای انجام شده و مصالح پای کار، در صورت وضعیت ها وجود دارد. البته این صورت وضعیت ها در دوره پیمان حالت موقت و علی الحساب دارد. با تایید صورت های وضعیت، کارفرما خالص آن را بعد از کم کردن کسورات به پیمانکار ارائه می دهد. این کسورات شامل مالیات، بیمه، سپرده حسن انجام کار، اقساط پیش پرداخت می باشند.


نکانی درباره بیمه و مالیات


طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید پنج درصد از ناخالص کارکرد را از صورت وضعیت کم کرده و پیش خود نگهدارد. سپرده و آخرین قسط پیمانکاران، تا زمان مفاصا حساب به وسیله پیمانکاران، که توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شده، نگهداری می شود. در پیمان های طرح های عمرانی حق بیمه 6.6 درصد بوده که 1.6 درصد برای پیمانکار و 5 درصد برای کارفرما می باشد.
در مورد مالیات هم بر اساس ماده 104 قانون مالیات های مستقیم 3 درصد مالیات به صورت علی الحساب، کارفرما از صورت وضعیت کم می کند. در ضمن این مالیات باید در عرض 30 روز به حسابی که سازمان امور مالیاتی تعیین شده اسست واریز شود.


نتیجه پایانی


کلیه موسسات دولتی و خصوصی برای اجرای عملیاتی مانند سد سازی و کشتی سازی و دیگر عمیات با انعقاد قراداد به موسسات پیامانکاری واگذار می کنند. در هر نوع عملیات پیمانکاری کارفرما، پیمانکا و قراد به عنوان سه ارکان اصلی به شمار می روند.