آماده سازی بودجه جامع

آماده سازی بودجه جامع ، سازمان ها به منظور برنامه ریزی و کنترل از بودجه بندی استفاده می کنند، تا بدینوسیله جنبه های مالی کسب و کار خود را مدیریت کنند و به منظور گسترش محصولات خود در آینده برنامه ریزی داشته باشند.در ضمن بودجه بندی سبب می شود، شرکت را در طول دوره، ارزیابی کرد.

افزایش سرمایه چیست

افزایش سرمایه چیست ، سازمان های تجاری به منظور افزایش فعالیت های خود و نیز افزایش قدرت رقابت با سایر شرکتها اقدام به افزایش سرمایه می نمایند. گاهی اوقات جهت اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می پذیرد،

اسناد حسابداری

اسناد حسابداری ، هر رویداد مالی که در یک دوره زمانی دارای حداقل یک بدهکار و یک بستانکار باشد را سند حسابداری می نامند. البته یک سند حسابداری می تواند دارای چندین طرف بدهکار و بستانکار باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ، سازمان ها و یا افرادی که از اطلاعات حسابداری استفاده می نمایند، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند که می توان آنها را در دو گروه استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی جای داد.

ارزش گذاری موجودی

ازش گذاری موجودی ، انبارهای مواد و موجودی کالا در سازمان ها و شرکت های تجاری به عنوان مهم ترین و یزرگ ترین دارایی های سازمان منظور می شوند چرا که حجم عظیمی از دارایی ها در انبارها به منظور تامین سفارشات مشتری در انبارها نگهداری می شوند.